بیانیه ماموریت

ماموریت هاکوپیان غنابخشی به زندگی اشیاء، افراد و کامیونیتی‌ها، از طریق ارزش‌آفرینیِ پایدار در فرهنگ، هنر و صنعت با تمرکز بر اصالت.
ماموریت شرکت هاکوپیان در قالب یک گزاره مبتنی بر سه حوزه اصلی صورت‌بندی شده است :

  • غنا بخشی به زندگی اشیاء، افراد و کامیونیتی‌ها
  • ارزش‌آفرینیِ پایدار در فرهنگ، هنر و صنعت
  • تمرکز بر اصالت