ساری

نشانی: بلوار طالقانی، نبش امیر افشاری

تلفن: 33409641 – 011          فکس: 33409640– 011

ساعات کاری: هر روز از ساعت 10:30 الی 13:30 و 16:00 الی 21:00