ساری

نشانی: بلوار طالقانی، نبش امیر افشاری

تلفن: 33409641 – 011          فکس: 33409640– 011

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 22