فروشگاه‌های هاکوپیان

گالری‌های ما میعادگاه محصولات و تجربه‌کنندگان، دور از هیاهوی چشم و هم چشمی‌های رایج مراکز خریدند. تافته‌ی جدابافته‌ای از شکوه و جلال برای خلوت و جلوت رجال، گالری‌های ما به سه واسطه اصیل هستند و می‌مانند:

محصولاتی که هنرمندانه و معدود جلوه می‌کنند.

هوادارانی که مشتاق و مانا، تجربه اصالت را تکرار می‌کنند.

و البته فضا و مکانی که به مدد ظرافت‌های معماری و ارزش‌های فرهنگی هاکوپیان یگانه و منحصر است.