اراک

نشانی: کیلومتر ۳ جاده تهران، لابی هتل امیر کبیر

تلفن: 33124057 – 086          فکس: 33120525– 086

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21