اهواز

نشانی: کیانپارس، خیابان چمران، نبش موحدین غربی

تلفن: 33336014 – 061          فکس: 33335130– 061

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21