تلفن ها

واحد امور مشترکین
تلفن: ۹۶۶۲۱۰۰۰ – ۰۲۱ فکس: ۸۸۸۴۱۰۷۸ – ۰۲۱
واحد امور فروشگاه‌ها
تلفن: ۸۸۸۱۲۸۰۶ – ۰۲۱ فکس: ۸۸۸۱۲۸۰۶ – ۰۲۱
واحد فروش سازمانی و حواله
تلفن: ۸۸۳۲۳۶۲۹ – ۰۲۱ تلفن: ۸۸۸۱۳۴۷۶ – ۰۲۱ فکس: ۸۸۸۲۰۲۶۴- ۰۲۱
واحد منابع انسانی
تلفن: ۹۶۶۲۱۰۰۰ – ۰۲۱ فکس: ۸۸۳۲۳۶۲۵ – ۰۲۱
واحد بازرگانی
تلفن: ۹۶۶۲۱۰۴۰ – ۰۲۱ فکس: ۸۸۸۲۰۲۶۴ – ۰۲۱
واحد بازاریابی
تلفن: ۸۸۸۴۲۹۲۲ – ۰۲۱ فکس: ۸۸۸۴۲۹۲۳ – ۰۲۱
واحد فناوری
تلفن: ۹۶۶۲۱۰۰۰ – ۰۲۱ فکس: ۸۸۸۴۱۰۷۸ – ۰۲۱

ارسال پیام به هاکوپیان