همدان

نشانی: بلوار سعیدیه، مقابل باغ شرکت نفت

تلفن: 38231979 – 081          فکس: 38214463– 081

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 22