مشهد هاشمیه

نشانی: بلوار هاشمیه – نبش هاشمیه 10

تلفن: 38842284 – 051          فکس: 38842283– 051

ساعات کاری: هر روز نوبت صبح 10 تا 13 و نوبت بعد از ظهر 16 تا 21